Foulonia sp.
Asaphellus sp.


Ordovician
Fezouata Fm.
Zagora, Morocco


Size: Both specimens are 8 cm.
Foulonia