Euloma sp.

Ordovician
Fezouata Fm.
Zagora, Morocco


Size: 3.5 cm.
Euloma