Semaeostomites sp.

Jurassic
Solnhofen Lm.
Solnhofen, Germany


Size: 14 cm across tentacles
Semaeostomites