Astylospongia praemorsa

Silurian
Waldron Shale
St. Paul, Indiana


Size: 1.8 cm across
Astylospongia