Trilobites from Mid-Western US
Homotelus
Ampyxina
Kettneraspis
Huntoniatonia
Piltonia
Huntoniatonia
Homotelus
Ampyxina
Kettneraspis
Huntoniatonia
Piltonia
Huntoniatonia
Cyphaspis
Dalmanitidae
Thaleops
Ameropiltonia
Cordania
Vogdesia
Cyphaspis
Dalmanitidae
Thaleops
Ameropiltonia
Cordania
Vogdesia
Frencrinuroides
Dolichoharpes
Cryptolithoides
Lonchodomas
Ameropiltonia
Comptonaspis
Frencrinuroides
Dolichoharpes
Cryptolithoides
Lonchodomas
Ameropiltonia
Comptonaspis
Calymene
Cyphaspides
Ceratarges
Psychopyge
Kettneraspis
Scabriscutellum
Calymene
more to come
more to come
more to come
more to come
more to come