Trilobites from Mid-Western US
Homotelus
Ampyxina
Kettneraspis
Huntoniatonia
Piltonia
Huntoniatonia
Homotelus
Ampyxina
Kettneraspis
Huntoniatonia
Piltonia
Huntoniatonia
Cyphaspis
Dalmanitidae
Thaleops
Ameropiltonia
Cordania
Vogdesia
Cyphaspis
Dalmanitidae
Thaleops
Ameropiltonia
Cordania
Vogdesia
Frencrinuroides
Dolichoharpes
Cryptolithoides
Lonchodomas
Wendorfia
more to come
Frencrinuroides
Dolichoharpes
Cryptolithoides
Lonchodomas
more to come
more to come
Frencrinuroides
Cyphaspides
Ceratarges
Psychopyge
Kettneraspis
Scabriscutellum
Frencrinuroides
more to come
more to come
more to come
more to come
more to come