Gogia spiralis

Eocrinoid
Cambrian
Wheeler Shale
House Range, Utah


Size: 5.3 cm
Gogia Gogia