Aphelecrinus elegans

Mississippian
Fraileys Formation
Anna, Illinois


Size: 2.4 cm crown
Aphelecrinus