Isophlebia aspasia

Dragonfly
Jurassic
Solnhofen Formation
Solnhofen, Germany


Size: 8 cm tall
Isophlebia